Veiklos kryptys

Kultūros centras pagal veiklos pobūdį yra įvairias kultūros sritis bei žanrus puoselėjantis ir skleidžiantis daugiafunkcinis centras.

Kultūros centro veiklos tikslai – įgyvendinti bendrą valstybės ir savivaldybės kultūros politiką, plėtoti kultūrinę, švietėjišką (edukacinę) ir informacinę veiklą, skatinti ir populiarinti etninę kultūrą, mėgėjų meninę veiklą, rūpintis profesionalaus meno sklaida, vertingiausių vietos kultūros tradicijų išsaugojimu ir tęstinumu, turiningu bendruomenės laisvalaikio užimtumu, siekti kultūros žanrų ir formų įvairovės, vykdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformalųjį ugdymą.

Kultūros centras vykdo šias veiklas (pagal EVRK):

kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla – 90.0;
scenos pastatymų veikla – 90.01;
kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla – 93.29;
kultūrinis švietimas – 85.52;
sportinis ir rekreacinis švietimas – 85.51;
nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas – 68.20;
muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma – 77.29.30;
įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma – 77.33;
kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla – 79.90;
kino filmų rodymas, kodas – 59.14

Kultūros centras, įgyvendindamas veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoja etninės kultūros perimamumą;
skatina ir organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;
rūpinasi vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose; organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, vykdo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformalųjį meninį ugdymą;
kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;
sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius;
analizuojant ir prognozuojant kultūros veiklos perspektyvas, rengia ir įgyvendina kultūros programas ir projektus;
dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regionines kultūros plėtros programas;
bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis meno, mokslo, švietimo, kultūros, jaunimo, religinėmis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, remia jų kultūrinės veiklos iniciatyvas;
kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, tiria ir įvertina savivaldybės gyventojų kultūrinius poreikius;
užtikrina Lietuvos Respublikos teisės aktų įgyvendinimą Kultūros centro padaliniuose. Vadovaujantis šiais nuostatais, organizuoja ir kontroliuoja Kultūros centro padalinių veiklą;
pagal Kultūros centrui priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.